Regulamin

Regulamin Panelu SFPNiniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady i warunki funkcjonowania panelu dla członków Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Administratorem Panelu SFP jest Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 37 lokal U8, 02-679 Warszawa (KRS: 0000343518, NIP: 1132796060, REGON: 142284496)., który znajduje się pod adresem elektronicznym https://panel.fizjoterapeuci.org.

 

§1
Definicje

 

SFP  Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 37 lokal U8, 02-679 Warszawa (KRS: 0000343518, NIP: 1132796060, REGON: 142284496.

Panel – oznacza panel przeznaczony dla członków Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, który znajduje się pod adresem elektronicznym https://panel.fizjoterapeuci.org.

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia konta w Panelu;

Użytkownik – członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska;

 

 

§2
Warunki korzystania z Panelu SFP

 

 1.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usługi w ramach Panelu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z wymogami wskazanej ustawy.
 2. Użytkownicy mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Panelu oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu oraz stanowiącej jego integralnej części polityki prywatności zawartej na stronie internetowej, Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Panelu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień Regulaminu.

 

 

§3

Wymagania techniczne

 

 1. Użytkownik może korzystać z konta oraz przypisanych do niego funkcjonalności świadczonych za pośrednictwem Panelu, siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Administrator nie odpowiada za braki w ciągłości dostępu do Konta wynikające ze zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych a także innych sytuacji.
 2. Do korzystania z Panelu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox w wersji 107.0 lub nowszej, Opera w wersji 92 lub nowszej, Google Chrome w wersji 106.0 lub nowszej, zaleca się stosowanie przeglądarki która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript). Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wymaganiami wymienionymi powyżej.
 3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Panelu, zaleca się, aby urządzenie, które wykorzystuje Użytkownik, posiadało w szczególności system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;
  aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej; oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 4. Użytkownik z uwagi na względy bezpieczeństwa zobligowany jest do cyklicznej zmiany hasła do Panelu co minimum 30 dni. Zmiany można dokonać po zalogowaniu się do konta użytkownika.
 5. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej hasła dostępu do Konta, należy bezzwłocznie zresetować hasło dostępu po zalogowaniu się do konta lub zgłosić zdarzenie do serwisu Panelu SFP – serwis@fizjoterapeuci.org

 

§4

Rejestracja konta użytkownika 

 

1.    W celu założenia konta użytkownika wymagane jest, aby użytkownik dokonał rejestracji na stronie https://panel.fizjoterapeuci.org/register/ oraz zaakceptował postanowienia Regulaminu. Użytkownik może korzystać z usług Panelu, jeśli jest pełnoletni, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz opłacić składkę członkowską wynikającą ze Statusu Stowarzyszenia.

2.     Dokonując rejestracji konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych:

a.     Imię i Nazwisko;

b.    Adres email;

c.     Numer telefonu;

d.    Adres korespondencyjny;

e.     Numer PWZFz;

f.      Login;

g.     Hasło;

h.    Oddział Terenowy;

3.   Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w formularzu adres e-mail potwierdzenie Rejestracji i utworzenia Konta. Z chwilą kliknięcia w otrzymany link oraz potwierdzenia założenia konta Użytkownika, może on korzystać z Panelu w roli członka oczekującego.

4.    Po dokonaniu płatności na rachunek bankowy Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska użytkownikowi zostanie przypisana rola pełnoprawnego członka SFP zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

5.  Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska zapewnia bezpieczne logowanie wyłącznie przy użyciu narzędzi informatycznych udostępnionych za pośrednictwem witryny internetowej https://panel.fizjoterapeuci.org. 

§5
Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w celu umożliwienia założenia Konta i skorzystania z funkcjonalności Panelu, jest Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 37 lokal U8, 02-679 Warszawa (KRS: 0000343518, NIP: 1132796060, REGON: 142284496).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z pod adresem biuro@fizjoterapeuci.org
 3. Użytkownicy mogą dodać do swojego profilu w Panelu zdjęcie obejmujące wizerunek. Użytkownik akceptując warunki niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie w ramach utworzonego Konta udostępnionego wizerunku. Przetwarzanie wizerunku odbywać się będzie przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska z poszanowaniem wszelkich praw oraz dóbr osobistych Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Panelu. Jako administrator danych będący SFP, ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu.
 5. Logując się do Panelu możesz wyrazić także dobrowolną zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej zawierającej informacje o usługach, w tym promocjach i zniżkach podmiotów współpracujących z nami. Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami.
 6. Dbamy o poufność danych Użytkowników, dlatego też z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności, jako przedsiębiorca, jak również realizacji praw Użytkowników, dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności następującym kategoriom odbiorców:
 7. dostawcom usług rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym;  dostawcom usług prawnych i doradczych w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym.
 8. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 9. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez czas posiadania Konta w Panelu, a następnie przez okres wynikający z dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przepisów kodeksu cywilnego. Przysługuje Ci prawo do usunięcia założonego Konta.
 10. Jako administrator danych, zapewniamy Użytkownikom prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

§6

Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Panelu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018 r., poz. 1360 ze zm.).
 4. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych w witrynie, w formach zwyczajowo stosowanych w Internecie.
 5. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 6. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu, a także w celu usprawnienia działania Panelu Użytkownika i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany stają się skuteczne w terminie 14 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację w Panelu lub dostarczenie nowej treści Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej na wykorzystywany przez Użytkownika adres e-mail.

Up